Module quang tương thích Cisco GLC-SX-MM-RGD

Thiết bị thu phát quang SFP với chi phí và hiệu suất cao cho ứng dụng 1 kênh 1000BASE-SX Gigabit Ethernet và 1G Quang.

Danh mục: Từ khóa: