Bộ chuyển đổi giao thức IEC-60870-5-101 / IEC-60870-5-104

Bộ chuyển đổi VCL-3030 là loại bộ chuyển đổi giao thức dùng trong các trạm điện, có thể được sử dụng để chuyển đổi IEC-60870-5-101 sang IEC-60870-5-104 và ngược lại