Module quang SFP 8.25G 6.25G

TS-XP-8585-02D và TS-XP-8562-02D là loại module SFP chuyển đổi giao diện Quang –Ethernet 8.25G và 6.25G.