Hub 24 cổng RS485

BUE-485B-HUB-24C01 hỗ trợ liên kết, kết nối hình sao, chuyển đổi 1 hoặc 2 cổng RS485 ra 24 cổng RS485 với cài đặt vô cùng đơn giản