Switch công nghiệp IEC61850 MultiLink ML3000

ML3000 là thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp chuẩn IEC61850 có chức năng quản lý cấu hình mạng MultiLink Gegridsolutions – USA sản xuất.