Switch công nghiệp L2 8 cổng 100M MISCOM6208

Switch công nghiệp MISCOM6208 cung cấp 8 cổng 10/100M cho tùy chọn 8 cổng Ethernet / 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet / 4 cổng Quang + 4 cổng Ethernet.