Modem quang Ethernet OP-Eth

OP-Eth là loại modem chuyển đổi tín hiệu Quang sang Ethernet, cung cấp 1 cổng Ethernet và 1 cổng Quang n*64k.