Bộ chuyển đổi Frame E1-V.35

FCC-E1fV1 là loại chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 sang V.35 (n*64k).